Ældrerådet

Publiceret 07-01-2013

Mandag den 07-01-2013 kl. 09:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
1 Uanmeldt tilsyn, Trongården, Skovsminde og Udsigten 2012


Efterretningssager
2 Status på social- og sundhedsområderne

Medlemmer:

Torben Møgelhøj Else Hjortkilde
Jette Larsen Kaj Bang
Leif Dræbye Claus Sætter-Lassen
Annelise Torne Zinck  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:

Meddelelser:Åbne

1. Uanmeldt tilsyn, Trongården, Skovsminde og Udsigten 2012
27.00G00 - 2012/65123

Sagsfremstilling

Baggrund
Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på plejecenterene Trongården, Udsigten og Skovsminde sendes hermed i høring hos Ældrerådet.
Høringssvar ønskes modtaget senest d. 18. februar 2013, således at høringssvarene kan indgå i SSU´s dagsorden d. 27. februar 2012.
Der ud over forventes det, at tilsynsrapporten fra Bakkebo og evt. EllenMariehjemmet kan tilsendes Ældrerådet i løbet af januar, således at der også kan udarbejdes høringssvar til disse inden 18. februar 2013,

Formål med tilsyn
Formålet med det uanmeldte tilsyn er, at få et reelt og dækkende indtryk af, hvordan den daglige praksis er på det pågældende plejecenter. Det uanmeldte tilsyn gennemføres som en del af den samlede kvalitetssikring og opfølgning på ydelser, der leveres til kommunens ældre og borgere med handicap, primært efter serviceloven.

Proces for tilsyn
Det uanmeldte tilsyn forberedes og gennemføres af Tilsynsenheden i samarbejde med en medarbejder fra Center for Social og Sundhed, som varetager den sundhedsfaglige del af tilsynet.
Tilsynet udføres i overensstemmelse med den politisk besluttede manual for det lovpligtige tilsyn på plejecentre i Gribskov Kommune. Forud for tilsynet foretager Sundhedsafdelingen et tilfældigt udvalg af et antal beboere på hvert plejecenter. Ved det uanmeldte tilsyns start gennemgås de udvalgte beboere med ledelsen, det pågældende sted. Tilsynet træffer endelig beslutning om, hvem af de udvalgte beboere, der skal interviewes, og de samme beboeres mapper gennemgås. Der udarbejdes én rapport for hvert plejecenter.

Indhold i tilsynsrapport
Rapporten omfatter en beskrivelse af plejecentret, gennemgang af skriftligt materiale om udvalgte beboere, gennemgang af interviews med beboere, medarbejdere og ledelse samt Tilsynets konklusioner.

Tilsynsenhedens anbefalinger og myndighedens generelle opfølgning
Myndigheden (Center for Social og Sundhed) kan som opfølgning på Tilsynsenhedens tilsyn iværksætte forskellige initiativer, herunder evt. brug af påbudsprocedure afhængig af tilsynets anbefalinger til de pågældende centre. Det gælder for alle tilsyn, at efterlevelse af anbefalinger indgår i myndighedens løbende kvalitetsopfølgning og dialog med leverandørerne på driftsmøder.
Her skal leverandørerne redegøre for og dokumentere implementering af tiltag. En del af
den faste opfølgning forankres desuden omkring centervisitatorerne, der løbende fører
tilsyn på centrene.

Nedenfor er kort beskrevet tilsynets konklusioner og anbefalinger for tilsyn på henholdsvis Trongården, Udsigten og Skovsminde :

1. Konklusion og anbefalinger på uanmeldte tilsyn på Trongården

Tilsynsenheden har gennemført Uanmeldt Tilsyn på Trongården d. 9., 10., og 11. oktober 2012.

Konklusionen ved Tilsynet er at:

 • Der er målrettet arbejdet med indsatser, der følger op på bemærkninger og anbefalinger fra tilsynet i 2011.
 • Borgerne udtrykker overvejende tilfredshed med den udførte pleje og rengøring, omgangstonen borger og medarbejder imellem, men oplever forbedringsmuligheder ift. organisering og kvalitet af vasketøjet.
 • Borgerne udtrykker tilfredshed med forplejningen, det sociale miljø og mulighederne for aktivitet.
 • Der er dokumenteret for udført pleje og medicingivning.
 • Trongården lever op til deres forpligtelser ift. at levere omsorg til borgere med særlige behov.
 • Trongården har fokus på at skabe sammenhæng mellem plejen, træning, og aktivitet, men der skal fortsat arbejdes med den tværfaglige dialog og dokumentation for bedre integration i plejen.


Tilsynet har anført følgende bemærkninger vedr. gennemgang af dokumentation:

 • Der var betydelig fremgang ift. døgnrytmeplaner, der var overskuelige og ajourførte.
 • Handleplanerne fremstod i overvejende grad ureflekteret, hvilket har konsekvens for handleplanernes værdi som nyttigt dokumentationsredskab og anvendelse i læringsperspektiv.
 • Dokumentation der vedrører mål for træning i plejen, dokumenteres ikke tydeligt nok.
 • Ernæringsskemaet var i de fleste mapper ikke fulgt op.
 • Det er langt overvejende plejen og den sygeplejefaglige dokumentation, der dokumenteres, og det undrer Tilsynet, at det hele menneske ikke er mere i fokus i dokumentationen.
 • Demensstimuleringsskemaet fremstår som et hensigtsmæssigt skema, der i den ene af de to mapper var hensigtsmæssigt udfyldt, men i den anden svarede det ikke til borgerens aktuelle tilstand.


Der blev givet 8 anbefalinger af Tilsynet:

 • Trongården får løst problemet omkring nødkald.
 • Fokus skærpes på kendskab til træningsmål i plejen.
 • Handleplaner for demensstimulering gennemgåes så indholdet svarer til borgernes aktuelle behov.
 • Rengøringspersonalet informeres omkring træningen der ligger bag hverdagsrehabilitering.
 • Der arbejdes på at højne kvalitet af både rengøring og tøjvask.
 • Der i dokumentationen mere tydeligt fremgår, hvilke vaner og ønsker - udover plejen, som borgerne har.
 • Skemaerne for ernæringsstatus gennemgås i forhold til aktualitet.
 • Ledelsen og Centerrådet sammen ser på muligheden for, at de to lokaler, der aktuelt benyttes af udefrakommende borgere, kunne anvendes i dagligdagen.

Administrationens vurdering af Tilsynet på Trongården.
Center for Social og Sundhed vurderer, at Tilsynets konklusioner generelt er positive.
Der er mange initiativer og indsatser i gang, der kan bidrage til at sikre den igangsatte fremdrift. Dog vurderes det, at der anføres bemærkninger til konklusionen samt flere anbefalinger som skal følges op.
Der vil fra Center for Social og Sundheds side ske opfølgning på Tilsynet dels ved centervisitator dels ved driftmøder.
Der er iværksat tiltag vedr. udskiftning af kaldeanlæg

2. Konklusion og anbefalinger på uanmeldte tilsyn på Udsigten

Tilsynsenheden har gennemført Uanmeldt Tilsyn på Udsigten d. 10. og 11. september 2012.

Konklusionen ved Tilsynet er at:

 • Der på Udsigten er mange beboere, der har demens i alvorlig grad, og at der blandt de øvrige, er beboere med komplekst behov.
 • Der blandt beboerne er tilfredshed med plejen. Alle beboere, som tilsynet mødte, var velplejede og velsoignerede.
 • De pårørende er tilfredse og meget anerkendende ift. plejen og den respekt og værdighed, beboerne mødtes med.
 • De pårørende er tilfredse med rengøring, tøjvask og forplejning, dog med enkelte bemærkninger.
 • Der er et bredt udbud af aktiviteter, der understøtter et socialt liv, og som tilrettelægges, så beboere med demens kan deltage eller støttes i deltagelse. I dagligdagen er der aktiviteter, der tager afsæt i de nære og kendte daglige gøremål, hvor beboerne altid inddrages, og som udgør en stor faktor i demensstimuleringen.
 • Bevilliget træning gives, dokumenteres og implementeres i plejen.
 • Der på Udsigten er sammenhæng i indsatsen, og at sammenhængen i høj grad er velfungerende og integreret.
 • Praksis i dokumentationen er ikke tilstrækkelig systematisk og reflekteret.
 • Udsigten fremstår med en hjemmelig indretning og atmosfære, hvor nærhed, omsorg og trivsel er prioriteret i de værdier og den kultur, der er bærende for arbejdet.
 • Forebyggelse af sygdomme og indlæggelser er en integreret del af plejen. Ændringer hos beboerne bliver der handlet på med det samme.
 • Udsigten gennemfører løbende egenkontrol af overensstemmelse mellem plejen og bevillinger samt af administrative procedurer og retningslinjer for arbejdet.
 • Kaldeanlægget er nedslidt i en grad, så der er risiko for hændelser af alvorlig karakter.


Tilsynet har anført følgende bemærkninger:

 • Det skønnes hensigtsmæssigt med en opfølgning på den reelt udførte rengøring og dokumentation heraf for at sikre, at kvalitetsstandard for rengøring opfyldes.
 • Det skønnes hensigtsmæssigt, at Udsigten gennemgår deres praksis for opmærksomhed på vægttab.


Der blev givet 4 anbefalinger af Tilsynet:

 • Med henblik på kvalificeringer af indflytninger, skal det anbefales, at der i samarbejdet med Center for Social og Sundhed og Boligvisitationsudvalget, tages yderligere initiativ til at sikre, at informationer om borgernes behov og funktionsniveau tilgår plejecenteret hurtigt efter, at borger har accepteret tilbud til centerbolig.
 • Der arbejdes målrettet på at dokumentere systematisk samt anvende handleplaner stringent, således at de reelt bliver et redskab til læring, der kan understøtte og kvalificere de refleksioner, som udspringer af den konstruktive dialogbaserede kultur, der i øvrigt kendetegner plejen i Udsigten. Det er tilsynets vurdering, at tiltag til forbedringer ikke kan afvente overgangen til IT baseret dokumentation.
 • At kaldeanlæg bør udskiftes hurtigst muligt på grund af risiko for hændelser, der kan have alvorlig karakter.
 • At retningslinjer og materiale vedrørende magtanvendelse bliver ajourført, og at det løbende er et tema, der bliver arbejdet med - dels for at medarbejderne kan blive afklarede på, om de i visse situationer udøver indgreb og dels for at inddrage disse perspektiver i hele tilgangen til beboere.


Administrationens vurdering af Tilsynet på Udsigten.
Center for Social og Sundhed vurderer, at Tilsynets konklusioner generelt er meget positive.
Der vil fra Center for Social og Sundheds side ske en opfølgning på Tilsynet dels ved centervisitator dels ved driftmøder.
Der er iværksat tiltag til udskiftning af kaldeanlæg samt kvalificering af procedure ved indflytning.


3. Konklusion og anbefalinger på uanmeldte tilsyn på Skovsminde

Tilsynsenheden har gennemført Uanmeldt Tilsyn på Skovsminde d. 2., 5. og 12. oktober 2012.

Konklusionen ved Tilsynet er at:

 • Borgerne er tilfredse med plejen, forplejning, tøjvask og rengøring.
 • Pårørende er tilfredse med den pleje, deres slægtninge får og den respekt og værdighed, de mødes med. Ligeledes er pårørende tilfredse med den praktiske hjælp deres slægtninge modtager, dog med bemærkning om kvaliteten af rengøringen i lejligheden.
 • Der på afdelingerne er et udbud af aktiviteter, der har karakter af "hjemligende" aktiviteter, og at der i centret er mulighed for at deltage i et bredt spekter af aktiviteter.
 • Borgere med demens er integreret i relevante aktiviteter. Det er dog ikke tydeligt, hvad der er demensstimulering, og hvad der er almindelige aktiviteter.
 • Bevilliget træning gives, dokumenteres og at den implementeres i dagligdagen, særligt i dagtimerne.
 • Der er sammenhæng i indsatser, dog med tidligere nævnte bemærkninger vedr. demensydelser.
 • Plejen dokumenteres, men at der ses en forskel i kvalitet af den systematiske ajourføring af handleplaner i de forskellige afdelinger. En mere stringent opfølgning på handleplaner i alle afdelinger ville være et mere sikkert grundlag for udførelsen af plejen og dermed minimere mangler og/eller risici for alle borgere på Skovsminde.
 • Forebyggelse af indlæggelser er en integreret del af plejen. Ændringer hos borgerne bliver der handlet på med det samme, og der er kendte retningslinjer for, hvilke kompetencer, der skal i anvendelse ift. vurdering.
 • Afdelingerne på Skovsminde bestræber sig på at få en "hjemmeligende" indretning og atmosfære, hvor nærhed, omsorg og trivsel er prioriteret.
 • Skovsminde er ISO certificeret, hvoraf følger egenkontrol 2 gange årligt.

Tilsynet har anført følgende bemærkninger:

 • Tilsynet vurderer, at det er hensigtsmæssigt med opmærksomhed på muligheden for rådgivning og vejledning til aftenmedarbejderne til træning.
 • Det skønnes hensigtsmæssigt at sikre korrekt information til pårørende, ift. hvor ofte lejligheden rengøres.
 • Der opfordres til i muligt omfang, at sikre kendskab til borgernes livshistorie, særligt for borgere med demens.
 • Tilsynet vil opfordre til, at indgreb og magtudøvelse kontinuerligt er et tema, der drøftes med henblik på yderligere forebyggelse af indgreb i elvbestemmelsesretten.


Der blev givet 2 anbefalinger af Tilsynet:

 • For de afdelinger, hvor der er manglende kvalitet i dokumentationen, sker der en sikring af gennemførelsen, for at minimere risikoen for fejl og mangler, der kan få følger for borgerne, og for at skærpe implementeringen af og læringen i arbejdet med dokumentation hos medarbejderne.
 • Der bør arbejdes målrettet på at opfylde kvalitetsstandardens krav om udarbejdelse af handleplaner for stimulering af demente borgere, og at den udførte stimulering dokumenteres.


Administrationens vurdering af Tilsynet på Skovsminde
Center for Social og Sundhed vurderer, at Tilsynets konklusioner generelt er positive.
Der vil fra Center for Social og Sundheds side ske opfølgning på Tilsynet dels ved centervisitator dels ved driftmøder.Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag

Bilag 1: Tilsynsrapport Trongården
Bilag 2: Tilsynsrapport Udsigten
Bilag 3: Tilsynsrapport Skovsminde

Indstilling
Administrationen anbefaler Ældrerådet at afgive høringssvar for de tre tilsynsrapporter senest d. 18. februar 2013, således at høringssvarene kan indgå i SSU´s dagsorden d. 27. februar 2012.

Beslutning
Ældrerådet behandler tilsynsrapporterne på næste Ældrerådsmøde den 18. februar.

Efterretningssager

2. Status på social- og sundhedsområderne
27.00G00 - 2012/66188

Sagsfremstilling
Baggrund

SSU forelægges i perioden december til februar status på udvalgets væsentligste mål og pejlemærker inden for udvalgets arbejdsområder. Der vil ikke blive tale om en altomfattende historisk status, men om at skabe fælles viden om, hvad der er arbejdet med og nået inden for de af udvalgets primære arbejdsfelter, som aktuelt også har høj national bevågenhed i regi bl.a. af KL, og vil have stor bevågenhed også i 2013.

Med dette dagsordenspunkt forelægges Ældrerådet status til orientering.

Struktur for status til SSU
Status vil blive struktureret, så den også matcher de områder, hvor KL efterspørger opfølgning fra kommunerne i lyset af kommunernes stadig større rolle i sundhedsvæsenet (pind 1 - 5). Endvidere vil den rumme særlige fokuseringer, som SSU har prioriteret lokalt i Gribskov Kommune:

Emner Hvornår
1. Specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser Forelægges SSU i januar 2013
2. Indsatsen rettet mod kronisk syge
3. Styring, opfølgning og kvalitetssikring af indsats
4. Rehabilitering - velfærdsdsteknologi
5. Borgerrettet forebyggelse Forelægges SSU januar, men udddybes i takt med at status udarbejdes ifm. det nye Temaudvalg
6. Frivillighed og social forebyggelse Er forelagt SSU 12. december 2012.
7. Sundhed på tværs, udvalgte fokuseringer:
 • samarbejde mellem sundhed, beskæftigelse og børn - "Fælles borgere - fælles praksis" samt fælles genoptrænings og rehabiliteirngsindsatser
 • samarbejde mellem sundhed og børn om svangreomsorg
 • Styrkelse af indsatser for borgere med erhvervet Hjerneskade - tværkommunalt projekt
Forelægges SSU i februar 2012.

Status hjerneskadeområdet 2. kvt. 2013
8. Udvikling af tilbud til borgere med handicap og psykiske lidelser, udvalgte fokuseringer:
Hjemtagning og udvikling af Misbrugsbehandling
Kvalitets- og kompetenceudvikling i botilbud
Udvikling af socialpsykiatrien - mod psykosocial rehabilitering
Velfærdsteknologi / social IT
Analyser af Gribskov Bo-og Støttecenter og Voksenstøtte - Evaluering af serviceniveau og sammenhæng til økonomi
Forelægges SSU i februar 2013

Kvalikombo forelægges januar 2013

Analyseresultater vedr. Gribskov Bo og støttecenter og Voksenstøtte samt oplæg til justeringer samt udvikling i socialpsykiatrien forelægges marts og april 2013I nærværende dagsorden er fokus på status og pejlemærker for 2013, som kobler sig primært til sundhedsområdet. Status er struktureret efter de hovedprioriteringer som KL har dagsordensat i forlængelse af dels Sundhedsudspillet Det nære Sundhedsvæsen fra marts 2012 dels Økonomiaftalen for 2013.

Status for arbejdet i Gribskov Kommune - et overblik på sundhedsområdet
1. Specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser
Specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser har været på dagsordenen siden 2009 og udgør ligeledes et stort fokusområde i Sundhedsaftalen indgået mellem kommunerne og Regionen. Gribskov Kommune har gennemført en række tiltag på området:

 • Fremskudt visitation: I september 2011 etablerede kommunen fremskudt visitation på Hillerød Hospital til sikring af de mest optimale udskrivningsforløb og modtagelse af borgeren ved hjemsendelse. Kommunen har dagligt en visitator til stede på hospitalet. SSU blev forelagt evaluering af den fremskudte visitation i 28. marts 2012, hvor ordningen overgik til drift efter evaluering af pilotafprøvningen.
 • Akutpladser: I oktober 2011 etablerede kommunen to akutpladser på Toftebo, som har til formål at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser. Akutpladserne visiteres af praktiserende læge og er udviklet i samarbejde med lægerne. Akutpladserne har sygeplejefaglig bemanding døgnet rundt. Efter en indkøringsperiode er det blevet tydeligt at pladserne efterspørges og anvendes, hvor lægerne ikke skønner at indlæggelse på hospital er det rette tilbud. Der har siden oprettelsen været 40 borgere på de 2 akutpladser. Der vil i 2013 blive gennemført en evaluering med henblik på at udvikle tilbudet yderligere.
 • Projekt Forebyggelse af indlæggelser:Fra primo 2010 til primo 2012 har kommunen deltaget i projekt Forebyggelse af indlæggelser. SSU fik den 21. november 2012 forelagt status og evalueringsrapport fra projektet, hvor også kommunens forsøg med triage, som et værktøj til at forebygge indlæggelser meget tidligt i borgerens forløb. Triage er ved at blive implementeret hos de fleste leverandører. I 2013 vil der blive fulgt op på status og sat yderligere fokus på forebyggelse, herunder også faldforebyggelse.
 • Deltagelse i KL's projekt vedr. Dokumentation af sygeplejen: 45 kommuner, herunder GK, arbejder sammen med KL om at udvikle en række redskaber til at højne dokumentation og kvalitet af sygeplejeindsatserne. Baggrunden for projektet er, at borgerne i kommunerne allerede nu og fremover vil have behov for mere kompleks pleje herunder sygeplejeindsatser end tidligere. Det skyldes at opgaver, der tidligere blev løftet på hospitalet, fremover skal varetages i nærmiljøet omkring borgeren. Det første år i projektet er gået med udvikling af bl.a. nyt dokumentationsredskab og kompetencebeskrivelser. Det næste år skal redskaberne afprøves og evalueres i de 45 kommuner. Resultater og viden fra projektet tænkes ind i udbudet, og SSU vil i 2013 få en orientering om projektet, når der foreligger erfaringer fra afprøvningen.
 • Opfølgende hjemmebesøg:Kommunen opstartede i efteråret 2010 opfølgende hjemmebesøg efter indlæggelse. Projektet er evalueret, og SSU drøftede status på SSU's møde i november 2011. Der er fortsat behov for at styrke og forankre de opfølgende besøg yderligere i 2013. Kommunen og kommunens praktiserende læger underskriver §2 aftale om fælles opfølgende hjemmebesøg primo januar 2013, hvorefter kommunens model retænkes, så almenpraksis inddrages.
 • Opkvalificering af medarbejdere i 2013:Der sker løbende opkvalificering af de sygeplejefaglig indsatser hos leverandørerne - dels i fht. borgere med kronisk sygdom jf nedenfor dels konkret i takt med at Gribskov kommune får borgere hjem efter indlæggelse, som kræver specialiserede plejeindsatser. I 2013 vil der blive sat yderligere fokus på krav til kompetencer også relateret til forberedelse af udbudet.
 • Pilotprojekt omkring medicinhåndtering:I samarbejde med de praktiserende læger i KLU (Kommunalt Lægelige Udvalg) forberedes et pilotprojekt omkring medicinhåndtering. Pilotprojektet forventes gennemført i løbet af 2013 i samarbejde med Lægerne i Vestergade, Helsinge Apotek og Helsingegården. Målet er at øge kvaliteten i medicinhåndtering samt styrke personalets kompetencer. Der lægges op til en model, hvor apoteket varetager medicingennemgang for lægehusets patienter på HelsingeGården og kontakter lægerne, hvis der forekommer uhensigtsmæssigheder i patienternes medicin. Endelig projektbeskrivelse for pilotprojektet er under udarbejdelse. SSU får sagen til beslutning primo 2013.


2. Indsatsen rettet mod kronisk syge
I 2012 har der været stort fokus på borgere med kronisk sygdom, og bl.a. med hjælp fra kronikermidlerne har GK gennemført følgende:

Implementering af forløbsprogrammer:

 • KOL og diabetes type 2: Siden 2008 har GK tilbudt patientuddannelse for borgere med moderat til svær KOL (Kronisk Obstruktiv Lungelidelse). I 2010 blev udviklet tilbud til borgere med Diabetes type 2.
 • Hjertekar: I 2012 har SSU besluttet afsætte midler til fortsat udvikling i 2013 af patientuddannelse og rehabiliteringsforløb til borgere med hjertekarlidelse.
 • Patientuddannelse på tværs af diagnoser: Der udarbejdes i samarbejde med PlejeGribskov og sammen med de øvrige kommuner i Gribskov-Klyngen, rehabiliteringsforløb på tværs af diagnoser. Forløb på tværs af diagnoser forventes beskrevet inden udgangen af 2. kvartal 2013.
 • Kompetenceudvikling og vidensnetværk: I Planområde Nord, (Kommuner, Hospitaler om almen praksis), er der etableret tværsektorielle vidensnetværk på både KOL og DM2. Derudover tilrettelægges i løbet af 2013, internt i Gribskov Kommune, kompetenceudviking for patientundervisere og etablering af vidensnetværk for medarbejdere på tværs af leverandører, som en del en styrket opkvalificering.
 • Cancer: I 2013 indgår i Budgetaftalen at der udvikles og implementeres tilbud til borgere, som er eller har været ramt af cancer. Den styrkede indsats sker som led i at implementere Kræftpakke 3 og rehabiliteringstilbudet til borgere, der er ramt af cancer udvikles i samarbejde med Center for Arbejdsmarked, PlejeGribskov, Kræftens Bekæmpelse samt Helsingør og Hørsholm kommuner.
 • Lænderyglidelser:I 2013 indgår i Budgetaftalen at der udvikles og implementeres tilbud til borgere, som er sygemeldt med muskelskeletlidelser. Denne indsats udvikles i samarbejde med PlejeGribskov og Center for Arbejdsmarked og vil forventeligt i høj grad involvere de praktiserende læger
 • Borger-til-Borger:I løbet af 2013 forventes etablering af et tilbud til borgere med kronisk sygdom, hvor det er andre borgere der varetager eksempelvis undervisning og cafedrift. Indholdet udvikles i et samarbejde mellem Center for Social og Sundhed, patientforeninger og andre frivillige der ønsker at bidrage.


3. Borgerrettet forebyggelse
Den borgerrettede forebyggelse har ligeledes været på dagsordenen i perioden, dog i mindre grad. Det skyldes især, at der hidtil ikke har været sikker viden om hvilke indsatser der virker og er effektive. Regeringen, KL og Sundhedsstyrelsen har nu sat forebyggelse på dagsordenen i takt med, at Sundhedsstyrelsen har udarbejdet 9 forebyggelsespakker indeholdende anbefalinger til kommunernes arbejde med forebyggelse. Yderligere 2 udkommer primo 2013. Hertil har Regeringen givet KL 13 mio. kr. til at oprette et Forebyggelsescenter, som skal bistå kommunerne med at implementere anbefalingerne i praksis. GK foretager følgende på forebyggelsesområdet pt.:

 • Overblik over GK's forebyggelsestiltag:GK har sat mange forskellige og varierede forebyggelsestiltag i værk. Der arbejdes pt. på at udarbejde et overblik over kommunes forebyggelsestiltag på tværs af afdelinger til Temaudvalget. Overblikket tager afsæt i de ovennævnte forebyggelsespakker og sætter borgeren i centrum. Tiltagene opdeles ift, om de er generelle sundhedsfremmende tiltag (generel information til borgerne bredt) eller egentlige forebyggende tiltag (målrettet specifikke borgergrupper, hvor en form for problem er konstateret), ligesom det illustreres i hvilket regi tiltaget varetages. SSU præsenteres for oversigten samtidig med Temaudvalget.
 • Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker:KL anbefaler at kommunerne gennemfører en afdækning af lokale indsatser set i lyset af anbefalingerne i forebyggelsespakkerne og særlige lokale sundhedsudfordringer som fremgår af sundhedsprofilen for kommunen. Administrationen forbereder derfor oplæg til proces og tidsplan for stillingtagen til prioritering af implementering af forebyggelsespakkerne i GK. Det et centralt at Forebyggelsespakkernes anbefalinger gøres til en forpligtende proces i andre fagudvalg og kan derfor med fordel adresseres i regi af Temaudvalget. SSU/Temaudvalget forelægges sagen i februar 2013.
 • Tværkommunal arbejdsgruppe omkring alkohol:I 2012 har GK deltaget i en tværkommunal arbejdsgruppe sammen med 4 andre kommuner fra Gribskov-klyngen, der på baggrund af et politisk mandat har udarbejdet alkoholkampagnen "CUT Film Festival". Kampagnen omfattede en filmfestival for unge om voksnes alkoholkultur og blev gennemført i relation til Sundhedsstyrelsens årlige alkoholkampagne i uge 40. SSU får sag om resultaterne, samarbejdet og arbejdsgruppens anbefalinger i februar 2013.
 • Mad og måltidspolitik: Der er i 2011 og 2012 arbejdet med at udvikle og implementere en mad og Måltidspolitik. Status forelægges SSU særskilt primo 2013.4. Styring, opfølgning og kvalitetssikring af indsatsen
I 2012 er der sat fokus på styring, opfølgning og kvalitetssikring af de mange indsatser. Der er iværksat månedlig rapportering på udviklingen i de ydelser, der visiteres af Center for Social og Sundhed. Der er iværksat struktureret opfølgning på både leder- og medarbejderniveau, således at der skabes tydelighed og sikres handling på større ændringer.

 • Udvikling af ledelsesinformation: Der sker løbende rapportering til ledelsesniveau samt politiks niveau i det udvidede resultatstatus. I fht Sundhedsområdet er der fortsat behov for at udvikle værktøjer til effektvurdering af indsatser. Dette arbejde kan med fordel forankres og udvikles på tværs af kommuner og i samarbejde mellem region og kommuner. Lokalt er fokus på at sikre dokumentation, så der kan foretages en vurdering af om de iværksatte indsatser har den ønskede virkning.
 • Fokus på 0-dagsindlæggelser: Gribskov Kommune har i 2012 deltaget i en tværkommunal arbejdsgruppe sammensat på tværs af Gribskovklyngen og Hillerødklyngen med det formål at analysere, hvorfor kommunerne i disse klynger ligger højt på 0-dagsindlæggelser. Gribskov var pennefører på analysen, som efterfølgende har været drøftet i såvel de to klynger som i Samordningsudvalget. I regi af Samordningsudvalget er det besluttet at bære analysen videre i samarbejdsfora mellem region og kommuner i regi af Sundhedsaftalen. Derudover drøftes indlæggelsespraksis med de praktiserende læger i Gribskov kommune.
 • Udmøntning og rapportering på kvalitets og tilsynspolitikken, er fortsat under udvikling og der vil i 2013 blive gennemført tilsyn hos fritvalgsleverandører, som varetager personlig pleje og praktisk hjælp hos borgere i eget hjem, som et nyt tiltag.
 • IT-understøttelse - forbedret overblik over sagsgange samt ledelsesinformation Udvikling og implementering af et sammenhængende fagsystem på social- og sundhedsområdets myndighedsdel (Avaleo Myndighed) er i fuld gang. Fokus vil i 2013 ligge på forankring af systemet i daglig drift samt fortsat udbygning af funktionaliteter. Al borgersagsbehandling vil fremadrettet foregår i systemet. Næste skridt er videreudvikling af leverandørsiden af systemet. Der forelægges status for SSU i 2. kvartal 2013.5. Rehabilitering

 • Hverdagsrehabilitering: Gribskov Kommune har siden 2010 arbejdet med hverdagsrehabilitering, i starten med fokus på praktisk hjælp siden hen også personlig pleje. Der er behov for at justere indsatsen så flest mulige borgere kan få glæde af tilbuddet om hverdagsrehabilitering. Der er i regi af Udviklingspartnerskabet arbejdet med de strukturelle, de metodiske samt de kompetencemæssige udfordringer og planlagt konkrete tiltag som vil blive gennemført i 2013, herunder systematisk tilbud om hverdagsrehabilitering efter indlæggelse.
 • Velfærdsteknologi:Siden 2010 er der arbejdet med afprøvning af velfærdsteknologi på sundheds/ældreområdet og flere teknologiker er indkøbt og implementeret på plejecentrene. Det kræver fortsat stort løbende ledelsesmæssigt fokus at fastholde brug af ny teknologi i den daglige drift. I 2013 er fokus på brug af velfærdsteknologi inden for pleje og træning, som understøtter hverdagsrehabilitering.


6) Tværgående sundhed, social og arbejdsmarked/børneområdet:

Der har i perioden været stort fokus på tværgående samarbejde såvel internt i kommunen som i sundhedstrekanten. Flere større og mindre projekter/tiltag er søsat:

 • Fælles borgere - fælles praksis: I 2012 har Sundhedsafdelingen, Jobcenteret og Børn og Ungeafdelingen gennemført projektet "Fælles borgere - fælles praksis" der handler om at skabe bedre rammer for at sikre borgeren en koordineret og sammenhængende indsats. Det overliggende formål er, at ledige borgere med personlige og/eller sociale og/eller sundhedsmæssige problemer, og som eventuelt har børn, støttes i at udnytte egne ressourcer bedre - hen imod selvforsørgelse. Indsatsen er tæt koblet til kommunens indsats på hjerneskadeområdet og reformen af hele førtidspensionsområdet der omtales nedenfor. SSU modtager særskilt sag herom februar 2013.
 • Projekt om forbedret indsats på hjerneskade området: Gribskov Kommune deltager i et 3-årigt tværkommunalt projekt sammen med Hørsholm, Fredensborg og Helsingør kommuner, der overordnet omhandler kompetenceudvikling af leverandører og myndighedspersoner på området samt udvikling af det tværgående samarbejde internt i kommunerne omkring borgere med erhvervet hjerneskade. Projektet er et led i implementeringen af forløbsprogrammet på hjerneskadeområdet for voksne. SSU får særskilt sag herom i 2. kvartal 2013.
 • Implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen: Med afsæt i erfaringerne fra "Fælles borgere - fælles praksis" iværksættes implementering af den nye lovgivning på området, idet der lægges vægt på at den tværfaglige indsats iværksættes så hurtigt som overhovedet muligt, og endnu tidligere end hvad der lægges op til i reformen. SSU får særskilt status herom i 1. kvartal 2013.
 • Svangreområdet: I 2012 har der været fokus på at kortlægge sygehusaktiviteten for kommunens 0-årige med det formål at give mulighed for en målrettet kommunal forebyggelsesindsats på hensigtsmæssige områder. Kortlægningen gav anledning til at analysere et antal cases, som skal danne baggrund for en model for barselsbesøg, som forventes afprøvet i 2013. Barselsbesøg er et krav i sundhedsaftalen, og skønnes at have en høj forebyggelsesværdi.
 • Genoptræning på børneområdet: I 2012 er der foretaget en fælles kortlægning fra Center for børn og unge og Center for Social og Sundhed, med fokus på arbejdsgange og serviceniveau for børn, der har behov for genoptræning. I 2013 fortsætter arbejdet med at sikre en ensartet og styrket koordinering af arbejdsprocesser og serviceniveau. Dette sker i en koordineret proces med direktionens afdækning af fordele og ulemper ved evt. flytning af tilhørsforhold for børn med handicap. Eventuelle nye muligheder ved oprettelsen af nyt træningscenter på Bymosevej er ligeledes inde i overvejelserne.Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Indstilling
Administrationen indstiller til Ældrerådet, at tage status til efterretning.

Beslutning
Taget til efterretning, idet Ældrerådet i løbet af året vil følge op på, om de opstillede mål bliver nået.


Mødet startet:
09:00 AM

Mødet hævet:
12:00 PM